Wyceny przedsiębiorstw

Rzetelne i profesjonalne wyceny przedsiębiorstw wykonujemy zazwyczaj na zlecenie klientów dokonujących:

  • sprzedaży przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych część;
  • sprzedaży udziałów (akcji) spółek (wycena przedsiębiorstwa spółki);
  • wniesienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części jako wkładu niepieniężnego do innej spółki;
  • dokonującym łączenia (określenie parytetu wymiany akcji), a także podziału lub przekształcenia spółek.

Złożoność uwarunkowań, w jakich dokonywana jest wycena powoduje, iż nie ma jedynej, uniwersalnej metody wyznaczania wartości przedsiębiorstwa.

Każda z metod wyceny prowadzi do różnych wyników, często ze sobą nieporównywalnych. Wybór metody, a przez to i wynik obliczeń, zależy od przyjętej konwencji oraz celów, jakim ma służyć wycena. Dopuszczalne jest także podejście wariantowe, uwzględniające różne metody, różne rodzaje cen i różne techniki obliczania wielkości oczekiwanych.

W procesie wyceny stosujemy szereg metod, przy czym dominują metody:

  • majątkowe (skorygowane aktywa netto, metoda likwidacyjna);
  • dochodowe (DCF i inne metody bazujące na ocenie wolnych przepływów pieniężnych i prognozach działalności firmy);
  • mieszane (głównie Szwajcarska, Niemiecka);
  • porównawcze (adekwatne mnożniki rynkowe).