Prognozy finansowe

Projekcje finansowe są niezwykle istotną dla inwestorów (w tym również dla banków) częścią projektu podsumowującą i kwantyfikującą w sposób najbardziej obiektywny wszystkie jego elementy.

Prezentowane są w nich przewidywania co do tego jak działalność wyglądać będzie finansowo w przyszłości. W brew pozorom, jest to niezwykle trudna do napisania część, w której trzeba przedstawić solidne dane finansowe oparte na racjonalnych szacunkach. Jest to również druga po streszczeniu, najważniejsza część biznes planu. Odbiorcy biznes planów bardzo często po przeczytaniu streszczenia przechodzą od razu do tej sekcji. Jej zawartość i jakość decyduje o tym czy biznes plan przejdzie do dalszej weryfikacji.
Projekcje finansowe powstają na bazie przeprowadzonej analizy oraz zakładanych w przyszłości zmian wewnętrznych i zewnętrznych w stosunku do przedsiębiorstwa. Koncentrują się przede wszystkim na wysokościach przyszłych przychodów i kosztów oraz przepływów pieniężnych i prezentują najczęściej przyszłe sprawozdania i wskaźniki finansowe.Projekcje finansowe często są przez nas przygotowane wariantowo dla różnych scenariuszy działalności podmiotu (dotyczących np. inwestycji, sytuacji rynkowej, planowanych zmian organizacyjnych, itp.), a ich wyniki są podstawą strategicznych decyzji dotyczących przyszłości przedsiębiorstwa.Analizy i projekcje oprócz wypełniania funkcji dla celów zarządzania spółką, są nieodłącznym składnikiem wielu dokumentów zewnętrznych takich jak biznesplany, studia wykonalności, programy naprawcze, wnioski kredytowe itp.